Menu

0

0.00лв.

Политика на сайта

I.            Политика за бисквитките

1.            “Баттлеборн ЕООД “със седалище и адрес на управление: гр.Исперих,Ул.Христо Смирненски 35, по-нататък наричан -Оператор, гарантира на потребителите на уеб страницата  правото на избор, за това каква тяхна информация може да бъде предоставяна.Операторът уведомява, че в своят уебсайт използва технологията „бисквитки“ и геолокация.

2.            “Бисквитките“ представляват малка текстова информация, изпращана от уеб сървъра и запазвана на устройството на потребителя.Параметрите по подразбиране на „бисквитките“ позволяват само на сървъра, който ги е създал да чете информацията, съдържаща се в тях.

3.            Бисквитките се използват за събиране на информация, свързана с използването на Уебсайта от Потребителя.Файловете бисквитки позволяват на следното:

a.            поддържане на сесията на Клиента (след  вход), благодарение на което, Клиентът, влизайки на всяка подстраница на сайта, няма нужда отново да въвежда потребителското си име и парола;

b.            адаптация на съдържанието на Сайта към предпочитанията на Клиента и оптимизация на използването на уебсайтове; по-специално тези файлове позволяват разпознаване на оборудването на потребителя и съответно персонализирано показване на интернет страница, съобразена с индивидуалните предпочитания и използваното оборудване..

c.            събиране на анонимни общи статистически данни, които помагат да се разбере по-добре начинът, по който Потребителите използват Уебсайта.Това позволява подобряване на Уебсайта, неговата структура и съдържание в съответствие с очакванията на Потребителите.

4.            Уебсайтът използва два основни типа „бисквитки“: сесийни бисквитки (session cookies) и постоянни бисквитки (persistent cookies).Сесийни са временните файлове, съхранявани в крайното устройство на Потребителя до неговото излизане, напускане на Сайта или затваряне на софтуера (браузъра).Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за периода, посочен в параметрите на файла или до изтриването им от Потребителя.

5.            www.maslobg.com в рамките на Уебсайта използва и механизмите на външни организации, партньори и рекламодатели-по-специално, това са социалните функции на Facebook и Google, които са пряко свързани със запазването на „бисквитките“ на крайното устройство на потребителя.

6.            В случаите, когато софтуерът използван за преглед на интернет страници (браузър) по подразбиране всеки тип бисквитки) или да изтрият тези файлове от устройствата си.В случай на услуги за геолокация, Потребителят дава пряко съгласие, като приема настройките на браузъра.

7.            Ако се въведат ограничения за използването на бисквитки, това може да повлияе на някои от функциите на интернет страниците на Сайта или да направи  невъзможно тяхното използване.

8.            Бисквитките не съдържат  лични данни на Потребителите.

9.            Съхраняваната информация под формата на „бисквитки“ или достъпът до тях не води до промени в конфигурацията на крайното устройство на Потребителя или в софтуера, инсталиран на това устройство.

II.            Политика за защита на личните данни

1.            От следния текст („Политика за защита на личните данни“, наричана по-долу „Политика за ЗЛД“,ще научите, наред с другото, за какви цели и за колко време www.maslobg.com -по нататък:Администратор на данни,ще обработва Вашите лични данни.Ще разберете, какви категории лица могат да имат достъп до личните Ви данни и какви права можете да използвате във връзка с обработката на личните Ви данни. Изготвената Политика е тясно свързана с необходимостта от прилагане на новите изисквания за обработка на данни, произтичащи от разпоредбите на ЕС за защита на личните данни, т.е. Регламент 2016/679, наричан още GDPR (по нататък (Регламент).

2.            Правилата за ЗЛД са част от Политиката за поверителност на www.maslobg.com , която също така регулира използването на „бисквитки“.

3.            Политиката за ЗЛД се отнася до данните, събрани  чрез уебсайта и  мобилното приложение, както и чрез контактите с нас.

4.            Администраторът на Вашите лични  данни, обработени за целите, изложени по-долу, e  Баттлеборн ЕООД, със седалище в гр. Исперих, адрес:

Ул. Христо Смирненски 35

телефон: +359895762756

e-mail: [email protected]

5.            Администраторът  има следните задачи:

a.            да информира  служителите, които обработват лични данни за задълженията по силата на настоящия Регламент и други закони на ЕС или на държавите-членки за защита на данните, и да ги консултира по този въпрос;

b.            да следи за спазването на законите за защита на личните данни съгласно GDPR, на други закони на ЕС или на държавите-членки за защита на данните и на политиките на Администратора на данни или обработващите данни лица в областта на защитата на личните данни, включително за разделянето на задълженията, дейностите за повишаване на осведомеността, обучението на персонала, участващ в обработката и свързаните с тях одити;

c.            при поискване да дава препоръки относно оценката на въздействието на защитата на данните и наблюдение на нейното прилагане.

6.            Администраторът гарантира, че ще обработва личните Ви данни само за конкретни, изрични и законни цели и няма да ги обработва по начин, който е несъвместим с тези цели.Цел на обработката на данни е причината, за която обработваме личните Ви данни.Ако Aдминистраторът на данни иска да обработва Вашите лични данни за непосочени по-долу други цели, Вие ще бъдете информирани конкретно за тази нова цел.

7.            Ако Вашите лични данни се обработват  въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време.Съгласието може да бъде оттеглено в седалището на Администратора или чрез  имейл (раздел:Контакт).Оттегляне на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до оттегляне на съгласието.При оттегляне на съгласие, Администраторът на данни ще направи оценка, дали все още има основания за обработката на личните данни.По-нататъшното обработване на данните в този случай ще бъде възможно за защита срещу искове (напр. чрез доказване на реализацията на правото за оттегляне на съгласие) и само до степента, необходима за тази цел.

8.            Не забравяйте, че всеки път, когато личните данни ще бъдат обработвани , т.е. в случай на т.нар. разумен  интерес на Aдминистратора на данни, можете да подадете възражение, по причини, свързани със специфична ситуация, по отношение на обработката на лични данни.След подаване на възражение, Администраторът  на данни няма да може повече да обработва лични данни, освен ако не докаже съществуването на валидни правни основания за обработка, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните или основанията за установяване, разследване или защита от искове.

Възражението може да бъде подадено в седалището на Администратора или чрез съответния формуляр  на www.maslobg.com – Контакт.

9.            Освен правото на отказ от съгласие и подаване на възражение, Вие имате право на достъп до данните, включително получаване на копие от данните, право на пренос на данни, право на поправяне и заличаване на данни, ограничаване на обработката им и правото на неподчинение на решение, което се основава единствено на автоматизираната обработка, включително профилиране, и предизвиква правни последици или по подобен начин значително влияе.
Посочените права могат да бъдат реализирани по следния начин: в седалището на Администратора или чрез съответния формуляр на  www.maslobg.com